Assembler proqramlaşdırma dili

FƏRDİ KOMPÜTERLƏRİN ARXİTEKTURASI