Mikrokontroller Texnikasi

DƏRS HAQQINDA

Mikroprosessorlu sistem proqramla idarə edilən elektron sistemidir. Ümumi halda elektron sistemi (ES) verilmiş alqoritmə əsasən giriş siqnallarını emal edərək tələb edilən çıxış siqnallarını hasil edən bir qurğudur


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

MİKROPROSESSORLU SİSTEMLƏRİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ ÜSULLARI HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT
PROQRAMLANAN MƏNTIQI INTEQRAL SXEMLƏR (PLİC) ÜZƏRINDƏ MIKROPROSESSORLU SISTEMLƏRIN QURULMASI
MİKROPROSESSORLU SİSTEMLƏRDƏ ANALOQ SIQNALLARININ EMALI
MİCROCHİP PİC SERİYALI MİKROKONTROLLERLƏR
MİKROKONTROLLERLƏRIN MİCROCHİP MPLAB IDE SISTEMINDƏ PROQRAMLANMASI
AVR-ATMEL VƏ PHİLİPS ARM SERIYALARINDAN OLAN MİKROKONTROLLERLƏR
MİKROKONTROLLERLI SİSTEMLƏRDƏ PERIFERIYA INTERFEYSLƏRI

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER