Word

DƏRS HAQQINDA

Microsoft word -2000 hər şeydən əvvəl məktubların, daxili sənədləşmənin və hesabatların yaradılması üçün istifadə edilən mətn proqramıdır. Proqramın geniş imkanları avtomatik generasiya olunan sənədlərin, həmçinin broşura və kitabların yaradılmasına imkan verir.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Giriş
Word 2000-in ekranı
Alətlər lövhələri
Sənədin yaradılması
Sənədin yadda saxlanılması
Dəyişikliklərin yadda saxlanılması və işin sonu
Sənədin açılması
Faylın açılması və verilənlərin daxil edilməsi üçün parol
Orfoqrafik və qrammatik səhvlərin düzəldilməsi
Avtomətnin yaradılması
Sənədə baxış rejimləri
Dəyişikliklərin təkzibi və təkrar edilməsi
Mətnin yerdəyişməsi və surətinin çıxarılması
Mətnin bir neçə fraqmentinin yerləşdirilməsi
Simvolların yerləşdirilməsi
Yerləşdirmək (Insert) menyusunun əlavə imkanları
Mətnin xarici görünüşünün dəyişdirilməsi
Şriftin və şriftin ölçüsünün dəyişdirilməsi
Formatlaşdırmanın əlavə imkanları
Formatın surətinin çıxarılması
Abzasların düzlənməsi
Abzasların formatlaşdırılması
Böyüdülmüş hərf
Sadalanmış və nişanlanmış siyahılar
Mətnin bir neçə sütunda formatlaşdırılması
Qrafiklərin yerləşdirilməsi
Rəsmlərin çəkilməsi
Cədvəllərin yaradılması
Cədvəllərin formatlaşdırılması
Cədvəllərin çəkilməsi
Sütunların eninin və sətirlərin hündürlüklərinin düzləndirilməsi
Cədvəldə sətirlərin hündürlüklərinin və sütunların eninin müəyyən edilməsi
Xanaların birləşdirilməsi və bölünməsi
Cədvəlin xanalarının doldurulması
Cədvəl daxilində mətnin istiqamətinin dəyişdirilməsi
Xanaların əlavə edilməsi və silinməsi
Sahələrin müəyyən edilməsi
Sənədə çapdan əvvəl baxış
Səhifələrin sadalanması
Sənədlərin çapı

DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİ

RƏY VER