İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ SAHƏSİNDƏ RFİ AÇIĞI DƏRSLİYİ

Murad Şükürlü-nünü hazırladığı informasiya təhlükəsizliyi sahəsində Rfi açığı haqqında dərslik sayta əlavə edildi.