Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Adobe Photoshop

Köhnə fotoşəkil

Köhnə fotoşəkil

İstənilən bir rənkli şəkil götürün. (mötərizədəkilər ruski versiyadı)

Əvvəkcə ağ-qara şəklə cevirək: Image-->Ajust-->Desaturate, (Изображение->Коррекция->Обесцветить) və ya klaviaturada Shift+Ctrl+U, şəkil ağ-qara olacaq.

Bir balaca xışıltı əlavə edək: Filter-->Noise-->Add Noise (Фильтр-> Помехи->Добавить Шум)
Parametirləri təyin edək:
Amount - 10
Uniform seçənəyini seçin
Monochromatic qarşısında işarə qoyun.

Sonra Image-->Ajust-->Levels (Изображение->Коррекция->Уровни)
Parametirləri təyin edək:
Channel (Канал): RGB
Input Levels (Входные значения): 0; 1,00; 255
Output Levels (Выходные значения): 75; 255
Başqa parametirləridə yoxlamaq olar.

Birbalaca aydın görünüşü yığışdıraq, biraz bulanlıq eliyək: Filter-->Blur-->Gaussian Blur (Фильтр->Размытие->Размытие по Гауссу), verilən misalda mən
Radius (Радиус) 0.5 qoymuşam.(özünüz nəzər yetirin şərt deyilki burdakı parametirlər olsun)

Şəklimizin rəngini dəyişək:
Image-->Adjust-->Hue/Saturation (Изображение->Коррекция->Цветовой тон/Насыщенность).
Parametirlərini təyin edək:
Dəyişkəni Master (Все)
Hue: (Цветовой тон) 35
Saturation: (Насыщенность) 25
Lightness: (Яркость) -15
Colorize (Тонирование),qarşısında işarə qoymaq yadınızdan cıxmasın.

Buda belə, bir iki dəfə özünüz praktika eləyin.Şəkilləri tutuşduraq.


Bizi dəstəkləyənlər