Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

ASSEMBLER DİLİ

ASSEMBLER DİLİ

ASSEMBLER DİLİ

Assembler dilinin əlifbası
Assembler dilinin konstantları
İdentifikatorlar
Assembler cümləsi
Direktivlər
İdentifikatorların təyini direktivlərı
Verilənlərrın təyini direktivlərı
Segmenləri təyin edən direktivlər
Seqmentləşmənin sadələşdirilmiş modeli
Xarici göstərişlərin direktivləri
Sadə Assembler proqramının işlənməsi
Proqramın sonu
Assembler dilində yazılmış proqramların translyasiyası və yükləyici modula çevrilməsi
Turbo Debugger sazlayıcı proqramı və onunla işin təşkili
Əməliyyatlar
Hesab əməlliyatları
Sürüşdürmə əməliyyatları
Məntiq əməliyyatları
Müqayisə əməliyyatları
Qiymətlərin qaytarılması və təyini əməliyyatları
Ünvanlaşdırma rejimləri
Registrli və bilavasitə ünvanlaşdırma
Birbaşa ünvanlaşdırma
Dolayı registrli ünvanlaşdırma
Bazaya görə sürüşmə ilə ünvanlaşdırma
İndeksləşmiş birbaşa ünvanlaşdırma
Bazaya görə indeksləşmiş ünvanlaşdırma
Miqyaslaşdırmaqla bilavasitə ünvanlaşdırma
Bazaya görə indeksləmə və miqyaslamaqla ünvanlaşdırma
Əmrlərin tipləri
Verilənlərin göndərilməsi əmrləri
Ümumi təyinatlı göndərmə əmrləri
XCHG və BSWAP (i80486) əmrləri
PUSH və POP əmrləri
Giriş-çıxış əmrləri
Ünvanların və göstəricilərin göndərilməsi
Bayraqların göndərilməsi əmrləri
Verilənlərin genişləndirilməsi əmrləri
xlat çevirmə əmri
Hesab əmrləri
İkilik toplama əmrləri
İşarəli ikilik ədədlərin toplanması
Onluq ədədlərin təsviri
Toplamanın nəticəsinin korreksiya əmrləri
İkilik çıxma əmrləri
Çıxmanın nəticəsinin korreksiya əmrləri
İkilik vurma əmrləri
Vurmanın nəticəsinin korreksiya əmri
İkilik bölmə əmrləri
Bölmənin korreksiya əmri
Bitlərlə manipulyasiya əmrləri
Məntiq əmrləri
Bitlərə ardıcıl baxış ( skanlaşma) əmrləri
Bitlərin modifikasıyası və yoxlanması əmrləri
Sürüşdürmə əmrləri
Xətti sürüşdürmə əmrləri
Dövrü sürüşdürmə əmrləri
Əlavə sürüşdürmə əmrləri
İdarənin ötürülməsi əmrləri
Şərtsiz keçid əmrləri
Prosedurların təşkili
Müqayisə əmri
Şərti keçid əmrləri
Dövlərin idarəsi əmrləri
Massivlər
Massivin elementlərinə müraciətin təşkili
İkiölçül massivlər
Sətrlərin emalı əmrləri
Sətrin göndərilməsi
Sətrlərin müqayisəsi əmrləri
Sətrlərə ardıcıl baxış əmrləri
Sətr elementinin akkumulyatora yüklənməsi
Giriş-sıxış portundan sətr elementlərinin daxil edilməsi
Sətrdən elementin giriş çıxış portuna çıxarılması
Mikroprosessoru idarə edən əmrlər
Struktur tip verilənlər
Strukturla işləmə metodları
Birləşmə tip verilənlər
Yazı tip verilənlər
Yazılar ilə işin təşkili

Bizi dəstəkləyənlər