Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Bir assembler proqramında modullar arası əlaqənin yaradılması

Bir assembler proqramında modullar arası əlaqənin yaradılması

Çox böyük həcmli mətn proqramını bir neçə fayla (modula) bölüb, onu emal etmək daha əlverişlidir. Məsələn, əvvəlki paraqrafdakı proqramı bir neçə prosedura bölüb ayrı-ayrı fayllarda saxlamaq olar. Bunun üçün string_enter prosedurunu ENTERS.ASM adlı, conv prosedurunu SNUMBER.ASM adlı, convert prosedurunu NUMBERS.ASM adlı fayllarda və main prosedurunu isə əsas faylda saxlayaq. Sonra bu prosedurları əsas proqrama çağırmaq üçün INCLUDE direktivindən istifadə etməklə modullar arasında əlaqə yaratmaq olar. Onda əsas proqram mətnini aşağıdakı kimi tərtib etmək mümkündür:

 MASM
MODEL SMALL
.STACK 256
.DATA
string	DB 7 DUP (?)
string1	DB 6 DUP (?)
str_len	DW 0
result		DW 0
mes1		DB "ədədi daxil et: $"
mes2		DB 0Ah,0Dh
		DB "səhv ədəd (modula görə)"
		DB " 32767-dən kiçik olmalıdır!"
		DB 0Ah,0Dh,'$'
mes3		DB 0Ah,0Dh,”səhv:daşma!', 0Ah,0Dh,'$'
mes4		DB 0Ah,0Dh,"daxil edilən ədəd, 10 
                   vahid azaldılır: ",'$'
.CODE
INCLUDE C:\ASS\ENTERS.ASM
;string_enter proseduru
INCLUDE C:\ASS\SNUMBER.ASM ; conv proseduru    
INCLUDE C:\ASS\NUMBERS.ASM
;convert proseduru
;ƏSAS PROSEDUR
main	PROC
	MOV AX,@DATA
	MOV DS,AX
	LEA DX,mes1
	MOV AH,9
	INT 21h
	LEA BX,string1
	CALL string_enter
	LEA BX,string1
	MOV CX,str_len
	CALL convert
	MOV AX,result
	SUB AX,10
	JNO fox
	LEA DX,mes3
	MOV AH,9
	INT 21h
	JMP exit
fox:	LEA BX,string
	CALL conv
	MOV AH,9
	LEA DX,mes4 
	INT 21h
	LEA DX,string
	INT 21h
exit:	MOV AH,4Ch
	INT 21h
main	ENDP
   END	main

W1.ASM və W2.ASM kimi iki moduldan ibarət olan daha bir proqrama baxaq. Bu proqram sistem taymerin göstərişini (saat: dəqiqə: saniyə) ekranın sıfırıncı sətrin 50 –ci möqeyindən ekrana çıxarır.

W1.asm faylının mətni:

CODE SEGMENT
EXTRN kurpos:FAR   ; FAR atributunu mütləq
                   ; əlavə etmək
	ASSUME CS:CODE,DS:DATA
	MOV AX,DATA
  MOV DS,AX
proc_timer PROC
  CALL kurpos  ; və ya CALL FAR PTR kurpos 
  MOV AH,2Ch      ;sistem vaxtını göstərmək	 
  INT 21h	 
  MOV AX,0
  MOV AL,CH	     ; saatı AL qeyd etmək
  LEA BX,timer
 CALL bin_ascii
 MOV AH,2Ch       ;sistem vaxtını göstərmək	 
     INT 21h	  
  MOV AX,0 
  MOV AL,CL	     ; dəqiqəni AL qeyd etmək
  LEA BX,timer+3
  CALL bin_ascii 
  MOV AH,2Ch	; sistem vaxtını göstərmək
  INT 21h	    
  MOV AX,0
  MOV AL,DH	; saniyəni AL qeyd etmək
  LEA BX,timer+6
  CALL bin_ascii  
  LEA DX,timer 
  MOV AH,9
  INT 21h
  MOV AH,4Ch
  INT 21h
  RET
proc_timer ENDP
bin_ascii PROC
  PUSH DX
  PUSH SI
  PUSH AX
  MOV CX,2
full_buff: MOV BYTE PTR[BX],' '
  INC BX
  LOOP full_buff
  MOV SI,10
clr_dvd:SUB DX,DX
  DIV SI
  ADD DL,'0'
  DEC BX
  MOV [BX],DL
  OR AX,AX
  JNZ clr_dvd
  POP AX
  POP SI
  POP DX
  RET
bin_ascii ENDP
code  ENDS
data SEGMENT PUBLIC
timer DB 2 DUP (?),':',2 DUP (?),':'
     DB 2 DUP (?), '$' 
data ENDS
  END

W2.asm faylının mətni:
; kursoru lazımı yerə çıxaran prosedur
CODE SEGMENT  ; PUBLIC əlavə etmək olar
PUBLIC kurpos
	ASSUME CS:CODE
kurpos PROC  FAR	; FAR məcburi atributdur
MOV DH,0	             ; sıfırıncı sətr
MOV DL,50             ; əllinci sütün
MOV AH,2   ; kursoru ekranın lazımı yerində 
                             ;qeyd etmək
INT 10h	 
RET
kurpos ENDP
code ENDS
END

Bu iki modulu bir icra moduluna yığmaq üçün aşağıdakı mərhələr ardıcıllığını icra etmək lazımdır:

1) W1.ASM modunu translyasiya edərək W1.OBJ obyekt modulunu almaq;

2) W2.ASM modunu translyasiya edərək W2.OBJ obyekt modulunu almaq;

3) TLINK utilitinin löməyi ilə əmrlər sətrini:

TLINK /v W1.OBJ+W2.OBJ kimi verərək birləşdirə bilərik.

Nəticədə W1.EXE modulu yaranacaq.

Seqmentləmənin sadələşmiş direktivlərindən istifadə edərək W1.ASM modulunu W3.ASM modulu ilə, W2.ASM modulunu isə W4.ASM modulu ilə əvəz edək.

-qayıtma zamanı BX registrində çeviriləcək çıxış sətrinin ünvanı, CX registrində isə sətrlərin uzunluğu olur.

-başqa registrlər isə qiymətini saxlanır.

W3.asm faylının mətni:
MASM
MODEL SMALL
.STACK 256
.DATA
timer	DB 2 DUP (?),':',2 DUP (?),':'
	DB 2 DUP (?), '$' 
.CODE
EXTRN kurpos:FAR
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX
proc_timer PROC
    CALL FAR PTR kurpos ; və ya CALL kurpos 
    MOV AH,2Ch
    INT 21h 
 ...;fraqment sonra dəyişməz qalır 
    MOV AH,4Ch
    INT 21h
    RET
proc_timer ENDP
bin_ascii PROC
 ...;fraqment sonra dəyişməz qalır
     RET
bin_ascii ENDP
END

W4.asm faylının mətni:
MASM
MODEL SMALL
.CODE
PUBLIC kurpos
kurpos	PROC FAR; FAR məcburi atribut
;əks halda, prosedurdan, stekdən qayıtdıqda yalnız IP 
;qiyməti oxunacaq 
	MOV DH,0
	MOV DL,50
	MOV AH,2
	INT 10h
	RET
kurpos	ENDP
  END


Bizi dəstəkləyənlər