Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Bölmənin korreksiya əmri

Bölmənin korreksiya əmri

Toplama, çıxma və vurma əməliyyatlarından fərqli olaraq iki qeyri yığcam BCD-ədədlərin bölünməsinin nəticəsinin korreksiyası,ədədlərin bölünməsindən əvvəl aparılmalıdır.

AAD (ASCII Adjust for Division –bölmənin ASCII kodunda göstərilməsi üçün korreksiya) əmri, korreksiyanı bölmə əməliyyatından əvvəl aparır. Bu operandsız əmr olub, AX registrində yerləşən ikirəqəmli qeyri yığcam BCD-ədədini ikilik ədədə çevirir. AAD əmri aşağıdakı əməliyyatları yerinə yetirir:

1) AX registrindəki ilkin BCD-ədədinin böyük rəqəmini (AH məzmunu) 10-a vurur;

2) (AH)+(AL) cəmini hesablayır, nəticəni (ikilik ədəd) AL registrinə yazır;

3) AH registrini sıfırlaşdırır.

Bundan sonra AX registrinin məzmununu (bölünəni), 1 baytlıq registrində və ya yaddaşda yerləşən bir BCD-ədədinə bölmək üçün, DIV əmrini tətbiq etmək olar.

Misal: 78qeyri yığcam BCD-ədədini, 5-qeyri yığcam BCD-ədədininə bölünməsi proqramına baxaq:

MASM
MODEL SMALL
.STACK 256
.DATA
b    DB 8,7   ; 78 qeyri yığcam BCD-ədədi 
c    DB 5     ; 5 qeyri yığcam BCD-ədədi  
qis   DB 0,0
qal   DB 0
.CODE
main:
    MOV AX, @DATA 
    MOV DS, AX 
    XOR AX,AX 
    MOV AL, b   ; Bu iki əmrin icrasından sonra
    MOV AH, b+1 ; AX məzmunu 0708h olacaq 
    AAD         ; korreksiyadan sonra AX 
                  ; məzmunu 004Eh (78d) kimi olacaq
    DIV c        ; bölmədən sonra qalıq AH=03h, 
                  ; qismət isə AL=0Fh olur
    MOV qal, AH  ; qal xanasına  (3) qalığı yazılır 
    AAM         ; AL –dəki 0Fh ədədi 0105h 
                  ; çevirilərək AX-də yerləşdirilir
    MOV qis, AL  ; alınan qeyri yığcam BCD-ədəd
    MOV qis+1, AH ; qis dəyişənində saxlanacaqdır 
    MOV AX, 4C00h
    INT 21h
    END main

AAD əmrindən, 0, ... 99 diapozonunda olan qeyri yığcamBCD-ədədi ikilik ekvivalentinə çevirmək üçün istifadə etmək olar.

Yığcam ədədlərin bölünməsi əmri yoxdur.

Qeyd. Assembler proqramlarında hesab əmrlərindən istifadə etdikdə aşağıdakı amilləri nəzərə almaq lazımdır.

- mikroprosessor hesab əməliyyatlarını aparmaq üçün kifayət qədər güclü vasitələrə malikdir. Bunun üçün onun tam və sürüşkən nöqtəli ədədlər ilə əməliyyat blokları mövcüddur. Assembler proqramlarında istifadə olunan bir çox praktiki məsələlərin həllində tam ədədlər kifayət edir. Sürüşkən ədədlərdən istifadə tələbi yarandıqda dolayısı ilə ilkin həqiqi ədədin 10-nun misilinə vurmaq və nəticənin 10-nun misilinə bölmək alqoritmindən istifadə etmək olar.

- tam ədədlər ilə əməliyyat aparan əmrləri iki tip verilənlər ilə işləyə bilir. Bunlar ikilik və ikilik- onluq (BCD - ədəd) tip rəqəmlərdir.

- ikilik verilənlər işarəli və ya işrasiz ola bilər. Ancaq mikroprosessor əslində işarəli və işrasiz verilənləri fərqləndirmir. O, yalnız bəzi bitlərin qiymətlərinin dəyişməsini bayraqların qiymətlərini tənzimləməklə elan edir. İşarəli və işarəsiz ədədlərin toplanması və çıxılması əməliyyatı, eyni qayda ilə, bir qurğu vasitəsilə aparılır.

- nəticələrin düzgünlüyünün yoxlanması və onlara aid olan bütün interpretasiyalar proqramlaşdırıcının öhdəsinə düşür. Hesablama prosesində o, EFLAGS registrinin CF və OF bayraqlarının vəziyyətinə nəzarət etməlidir.

-işarəsiz ədədlər ilə əməliyyatda CF bayrağına nəzarət etmək lazımdır. Onun 1 vəziyyətinə gətirilməsi operandın mərtəbə şəbəkəsində yerləşmədiyi haqqında siqnaldır.

-işarəli ədədlər üçün OF bayraqlarının 1 vəziyyətinə gətirilməsi, toplamanın nəticəsi verilmiş formatda işarəli ədədlər üçün mümkün qiymətlər diapazonundan kənara çıxdığını göstərir və nəticənin özü işarəni dəyişir (tərtib itir).

-hesab əməliyyatlarının icrası nəticəsində, həmçinin, PFZF və SF bayraqlarının da qiyməti tənzimlənir.

-toplama və çıxma əmrlərindən fərqli olaraq, vurma və bölmə əmrləri operandın işarəsini nəzərə almağı tələb edir.

-hesab əmrləri operandın ölçüsünün dəqiq təyin olunmasını tələb etdiyindən mikroprosessorun əmrlər sisteminə bu xarakteristikanı nəzərə alan xüsusi əmrlər daxil edilmişdir.

-ikilik verilənlərin həcmi kifayət qədər böyük, qiymətlər diapazonu isə məhdud olduğundan mikroprosessorun arxitekturasına ikilik-onluq (BCD) ədədlər ilə işləyən vasitələr daxil edilmişdir.

-ikilik-onluq (BCD) ədədlər yığcam və yığcam olmayan formada təsvir olunur.

Hesab əmrlərinin işləmə alqoritminə aid misallara aşağıdakı proqramlarda baxaq.

Misal 1, y=(z2d+a)p/c funksiyasını hesablayan proqramı nəzərdən keçirək:

;.386 prosessor modeli
MASM
MODEL SMALL
.386
.STACK 256
.DATA
z    DB –9
d    DB 3
a    DB 101
p    DB 4
c    DB 5
y    DW ?
qal  DW ?
.CODE
main:
    MOV  AX, @DATA 
    MOV  DS, AX 
    XOR  AX, AX 
    MOV  AL, z  
    IMUL  z       ; AX –də z*z hasili = 0051h(81)
    MOVSX BX, d  ; BX registrdə d-nin qiymətini işarə 
                   ; mərtəbəsinə görə genişləndirmək 
                   ; (baytı sözə)   
    IMUL AX, BX ; nəticə AX =00F3h (81*3=243) 
    MOVSX BX, a  ; BX registrdə a-nin qiymətini işarə 
                   ; mərtəsinə görə genişləndirmək 
                   ; (baytı sözə)
    ADD  AX, BX ; nəticədə AX=0158h
                   ; (243+101=344)
    MOVSX BX, p
    IMUL AX, BX ; nəticədə AX=0560h (344*4=1376)
    MOVSX BX, c
    IDIV BX      ; qismət AX=0113h (1375/5=275) , 
                  ; qalıq DX=1
                  
    MOV  y, AX
    MOV qal, DX
    MOV AX, 4C00h
    INT 21h
    END   main

Misal 2. Aşağıdakı ifadəni hesablayıb nəticəni ekrana çıxarmaq

Y=Z*D+G*P
Z=-9; D=19; G=-4;P=-3

Bu proqramda ikilik prosedurası, y-in hesablanmış qiymətini CONV2 prosedurası vasitəsi ilə ASCII kodlara çevirərək, 21H kəsilməsinin 9H funksiyası vasitəsi ilə ekranda əks etdirir. Beləliklə, məsələnin həlli proqramı aşağıdakı iki baş və alt proqram ilə yerinə yetirilir:

MASM
MODEL SMALL
.STACK 256
.DATA
STR7  DB 6 DUP(?)
STR1  DB 6 DUP(?)
D	  DB 	9
P	  DB 	-5
A    DB 	-8
Z    DB 	-9
Y1    DW 	 ?
STRL  DW  0
REZ  DW  0

.CODE
main:
    MOV  AX, @DATA 
    MOV  DS, AX 
    MOV AX,DATA	  
    MOV DS,AX	  
    MOV  AX, 0	   
    MOV  AL,Z	  
    IMUL  Z	   
    IMUL  D 	   
    MOV  Y1, AX	 
    SUB   AX, AX
    MOV  AL, A	  
    IMUL  P      
    ADD  AX ,Y 1	  
    MOV  REZ, AX
    LEA BX,STR7
	 CALL CONV2
	 LEA DX,STR7
	 MOV AH,9
	 INT 21H
     MOV AH,4CH
	  INT 21H
CONV2	PROC
	  PUSH DI
	  PUSH SI
	  PUSH DX
	  PUSH CX
	  PUSH BX
	  SUB DI,DI
	  MOV CX,7
	  OR AX,AX
	  JNS BUFF
	  MOV DI,1
	  DEC CX
	  INC BX
	  NEG AX
BUFF: MOV BYTE PTR[BX],' '
	  INC BX
	  LOOP BUFF
	  MOV BYTE PTR[BX],'$'
	  MOV SI,10
CONT: SUB DX,DX
	  DIV SI
	  ADD DX,'0'
	  DEC BX
	  MOV [BX],DL
	  OR AX,AX
	 JNZ CONT
	 CMP DI,1
	 JNE K1
	 DEC BX
	 MOV BYTE PTR[BX],'-'
K1:	 POP BX
	 POP CX
	 POP DX
	 POP SI
	 POP DI
	 RET
CONV2	ENDP
    END main


Bizi dəstəkləyənlər