Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Faylın adının dəyişməsi və ya faylın köçürülməsi

Faylın adının dəyişməsi və ya faylın köçürülməsi

21h kəsilməsinin 56h funksiyası faylın adını dəyişir. DS:DX registrində adı dəyişiləcək faylın ASCIIZ sətrinin ünvanı (faylın yolu), ES:Dİ registrlərində isə yeni faylın ASCIIZ sətrinin ünvanı yazılır. Əgər faylların yolu müxtəlif adları isə eyni olarsa, onda fayl bir yerdən başqa yerə köçürülür. Məsələn:

1)	  ...
OLDF  DB ‘A:\DATE\A1.PAS’, 0
NEWF DB ‘A:\DAT23\A1.PAS’, 0
   ...
LEA  DX, OLDF     ;faylın köhnə yolu
MOV AX, SEG NEWF   ;ES və Dİ registrlərində
MOV ES, AX      ;faylın yeni yolu
LEA  DI, NEWF     ;göstərilir
MOV AH, 56H      ;faylın adlandırılması funkisyası
INT  21H

Əmrlər ardıcıllığının icrasından sonra A1.PAS faylı A disketinin DATE direktoriyasından A disketinin DAT23 direktoriyasına yazılır.

Əgər faylların yolu eyni adları isə müxtəlif olarsa, onda faylın adı dəyişir. Faylın adı aşağıdakı proqram fraqmenti ilə dəyişir.

2) ...
OLDF  DB ‘A:\ONE\COUNT.DAT’, 0
    NEWF  DB ‘A:\ONE\FAM.TXT’, 0
        ...
LEA DX, OLDF
MOV AX, SEG NEWF ; ES və Dİ registrində 
MOV ES, AX        ; yeni faylın 
LEA DI, NEWF      ; adı göstərilir
MOV AH, 56H       ; faylın adlandırılması funksiyası
INT  21H
...

Bu proqram fraqmenti A disketinin ONE direktoriyasında yerləşən COUNT.DAT faylının adını FAM.TXT adı ilə əvəz edir.


Bizi dəstəkləyənlər