Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Hesab əməlliyatları

Hesab əməlliyatları

Hesab əməliyyatlarına: “+” və “ – “ ünar əməliy­yatları, “+”, “–“, “*” (vurma), “/” tamqiymətli bölmə, “MOD” bölmədə qalığın qiymətləndirilməsi kimi binar əməlliyyatları daxildir.

Misallar:

a) a1 EQU 7/3 ; Nəticə 2

b) a2 EQU 7 mod 3 ; Nəticə 1

v) tab_size EQU 10 ; Massivin baytlarla ölçüsü

size_el EQU 2 ; Elementlərin ölçüsü

mov cx, tab_size/size_el ;cx reqistrinə massivin

; elementlərinin sayını yükləyir.


Bizi dəstəkləyənlər