Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Kitab haqqında

Kitab haqqında

A.Ş.SÜLEYMANOV, A.İ.MƏMMƏDOV,

V.İ.BƏDƏLOV, R.T.MUSTAFAYEV

 

SİSTEM

PROQRAMLAŞDIRILMASI

VƏ ƏMƏLİYYAT SİSTEMLƏRİ

ASSEMBLER DİLİ

BAKI-2006

 

 
 
 


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

TƏHSİL NAZİRLİYİ

Azərbaycan Respublikası təhsil

problemləri institutu

AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ

 

 

”SİSTEM PROQRAMLAŞDIRMASI

VƏ ƏMƏLİYYAT SİSTEMLƏRİ ”

Assembler dili

(dərs vəsaiti)

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin

Elmi–metodiki şurasının ”İnformatika və kompüter texnologiyası”

26.02.2006-cı il tarixli iclasında bölməsində

8 nömrəli protokol ilə təsdiq edilmişdir.

BAKI-2006

 

 
   

 

 

 

Rəyçilər: Milli Aviasiya Akademiyasının «İnformatika və riyazi modelləşdirmə» kafedrasının müdiri, dosent İ.M. İsmayılov

AzTU-nun «Riyaziyyat» kafedrasının dosenti A.İ. Hüseynov

A.Ş.Süleymanov, A.İ.Məmmədov, V.İ.Bədəlov,
R.T.Mustafayev

”Sistem proqramlaşdırması və əməliyyat sistemləri” Assembler dili kursu üzrə metodiki vəsait. Bakı, AzTU, 2005-ci il, 361 səh.

”Sistem proqramlaşdırması və əməliyyat sistemi” kur­sunun öyrənilməsi üçün təqdim olunan bu dərs vəsaiti nəzərdə tutulan vəsaitlər seriyasının birinci hissəsidir. O üç hissədən ibarətdir: kompüterin arxitekturası, Assembler dili və Assembler proqramı ilə MS DOS əməliyyat sistemi arasında əlaqə.

Dərs vəsaitində Intel firmasının mikroprosessorlar ailə­sinin arxitekturasına, Assembler dilinin təsvirinə baxılmış və real rejimdə Assembler proqramlarının işlənməsinə aid çoxlu sayda nümunələr göstərilmişdir.

Kitabın buraxılmasında əsas məqsəd, Azərbaycan böl­məsində təhsil alan tələbələrin bu sahədə öz ana dilində və latın qrafikasında ədəbiyyata olan ehtiyacını qismən ödə­məkdir.

Kitab ”Sistem proqramlaşdırması və əməliyyat sistemi» fənnini öyrənən ali məktəb tələbələri, ümimiyyətlə, kom­püter texnikası və Assembler dilində sərbəst proq­ram­laşdırmanı öyrənmək arzusunda olan istənilən oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müəlliflər kitabın çapa hazırlanmasında kömək göstərdiyinə görə kafedranın əmək­daşı T.N.Əlibəyovaya minnətdarlıqlarını bildirirlər.

© AzTU-nun nəşriyyatı - 2006


Bizi dəstəkləyənlər