Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Proqramın icrasının başa çatması

Proqramın icrasının başa çatması

İstifadəçinin tərtib etdiyi proqramın icrasını başa çatdır-maq və idarəni əməliyyat sisteminə qaytarmaq üçün aşağıdakı imkanlardan istifadə etmək olar:

1. 20h kəsilməsindən;

2. 21h kəsilməsinin 4ch funksiyasından;

3. 27h kəsilməsindən;

4. 21h kəsilməsinin 31h funksiyasından.

1-ci və 2-ci bəndlərdəki kəsilmələr proqramın icrasını dayandıraraq idarəni əməliyyat sisteminə qaytarır və əməliyyat sistemi isə bu proqramın yerləşdiyi sahəni boşaldır. 20h kəsilməsindən *.com genişlənməli proqram-ların icrasını dayandırmaq üçün istifadə olunur. *.com genişlənməli proqramların həcmi 64 kb-dan kiçik olub, əmrlər, verilənlər və stek seqmentləri bir seqmentdə yerləşir. Yəni, bu proqramlarda ASSUME direktivinin yazılışı aşağıdakı kimi olur:

ASSUME CS:A1, DS:A1, SS:A1

21h kəsilməsinin 4 Ch funksiyası istənilən proqramların başa çatmasına imkan yaradır və bu halda dayandırma kodu əməliyyat sisteminə ötürülür ki, buda başqa proqramların analizi üçün istifadə oluna bilər.

27h kəsilməsindən də yalnız .com genişlənməli proqramların dayandırılmasında istifadə edilir. Lakin bu dayandırmadan sonra proqram yaddaşda qalır və proqram əməliyyat sisteminin bir hissəsinə çevrilir. Belə kəsilməsindən adətən rezident proqramların məsələn, ekran drayverlərinin, klaviaturanın və printerin və s. proqram-larında istifalə edilir.

21h kəsilməsinin 31h funksiyasından da rezident proqramlarının başa çatdırılması məqsədi ilə istifadə oluna bilər. Lakin 21h kəsilməsinin 31h funksiyası bu halda həcmi 64 kb-dan çox olan proqramların yaddaşda saxlanmasına imkan yaradır.

Göstərilən kəsilmələrin bəzilərinin tətbiq ilə məsələnin proqramına baxaq. Aşağıdakı proqram, -32767-dən +32767 diapozanındakı tam ədədin klaviaturadan daxil edilməsinə imkan verir, daxil edilmiş sətri ədədə çevirərək ondan 10 çıxır və nəticəni çıxışa verir. Bilirik ki, klaviaturadan daxil edilən simvollar ASCİİ kodlarında olur. Ona görədə onu proqramda ikilik verilənə çevirmək lazım gəlir. Sonra isə çevrilmiş nəticədən 10 çıxılır. Nəticəni displeyin ekranında əks etdirmək üçün o, ASCİİ kodlarına çevrilir və ekrana çıxarılır.

MASM
MODEL SMALL
.STACK 256
.DATA
string    DB 7 DUP (?) 
string1   DB 6 DUP (?)
str_len   DW 0
result    DW 0
mes1    DB  ” ədədi daxil et::$”
mes2    DB 0Ah,0Dh
         DB ” səhv: ədəd (modula görə)”
         DB  ”32767 ədədindən kiçik olmalıdır”
         DB   0Ah,0Dh ,‘$’
Mes3    DB  0Ah,0Dh,”səhv:daşma!”, 0Ah,0Dh, ‘$’
Mes4  DB  0Ah,0Dh “daxil edilən ədəd 10”
DB	“vahid azaldılmış”,’$’
.CODE
; ƏSAS PROSEDURA
main     PROC
     MOV AX, @DATA
     MOV DS, AX
; ədədi daxil et məlumatının ekrana çıxarılması 
      LEA  DX, mes1
      MOV AH,9
      INT 21h
; sətrlərin daxil edilməsi prosedurun cağırılmısı
      LEN BX, string1
      CALL string_enter
; sətri ədədə çevirən prosedurun cağırılmısı
      LEN BX, string1
      MOV CX, str_len
      CALL convert
; çevirilmiş (klaviaturadan daxil edilmiş) 
;ədədlər üzərində 
;hər hansı hesab əməliyyatlarını, məsələn, result yaddaş
; xanasında yerləşən alınmış ədəddən 10 ədədini çıxaq 
      MOV AX,result ; result -> AX 
      SUB AX, 10     ; AX-10 -> AX
      JNO fox   
; daşma haqqında məlumatı ekrana çıxarmaq 
; daşma baş vermədikdə fox ünvanına keçid
; əks halda “daşma baş verib”
;məlumatını ekrana çıxarmaq
  LEA DX, mes3  
  MOV AH,9
  INT 21h
  JMP exit  ; exit nişanına keçid (proqramın sonu)
; conv prosedurası vasitəsi ilə AX registrindəki ədədi 
; sətrə çevirib string-ə yazmaq.
; ədədi sətrə çevirən prosedurun çağırılması
fox:   LEN BX,string
      CALL conv
 ;çevirilmiş sətri çıxışa vermək
      MOV AH,9
      LEA DX, mes4
    INT 21h
    LEA DX, string
    INT 21h      
 ; proqramın sona çatması
exit:     MOV AH,4Ch
    INT 21h
main    ENDP
 ;sətr simvollarının daxiledilməsi proseduru
string_enter PROC
 ;CX registrində daxil edilən sətrlərin uzunluğu 
 ; saxlanacaq
 MOV CX,6 ; simvolların sayı CX registrinə göndərilir
 SUB SI,SI   ; SI=0
; bir simvolun ekranda əks olunmadan daxil edilməsi
dig_6: MOV AH,8h  ; simvolu AL registrinə 
;daxil etməli 
; ekranda görünmür
 INT 21h
; daxil edilən simvol - ?
 CMP AL,0Dh
JE finish    ; bərbər isə finish-e keçid
CMP AL,’-‘ ; daxil edilən –işarə”-” ?
JNE f4     ; bərabər deyilsə f4 keçid
CMP SI,0   ; daxil olan ‘-‘ 1-ci simvoldursa,
JE save      ; save keçid
	JMP dir_6   :dir_6 –ya şərtiz keçid
	;rəqəm daxil edilibmi? -yoxlamaq
	f4:  CMP AL, ‘0’
	JL dir_6   ; dir_6 keçid
	CMP AL, ‘9’
	JG dir_6   ; dir_6 keçid
	CMP SI,0
	JNE save   ;bərabər deyilsə, save keçid
	DEC CX
	; daxil edilmiş simvolu yaddaşa yazmaq
save: MOV [BX][SI], AL  ;AL registrindəki 
	;ədədi BX+ SI
; ünvanına göndərmək onun təsvirini ekrana verir
MOV DL,AL
MOV AH,2
INT 21h
INC SI
LOOP dir_6  ; dövrün təkrarı
; daxil edilən sətrlərin uzunluğunun yazılması 
finish: MOV str_len,SI 
RET
Strig_enter ENDP
;sətrləri ədədə çevirən prosedur convert proc
PUSH BX
; sətrləri ədədə çevirən dövrə
	MOV SI,10
SUB DI,DI
AGAIN: MOV AX,DI
	MUL  SI
	MOV DI,AX
	SUB  AH,AH
	MOV  AL,[BX]
	CMP  AL,’-‘
	JE   ort
	SUB  AL,30h
  ADD  DL,AX
Otr:   INC BX
  LOOP AGAIN
;alınmış ədəd <32767 şətri ilə yoxlanır
 CMP DL, 32767
 JBE norm
; “daha böyük ədədin alıması” haqqıqında məlumatın
; ekrana verilməsi
      MOV AH,9
  LEA DX,mes2
  INT 21h
  JMP exit1
;əgər mənfi ədəd daxil edilərsə ədədi əlavə koda 
; çevirmək
norm:  SUB SI,SI
  POP BX
  CMP BYTE PTR [BX][SI],’-‘
  JNE kon
  NEG DI
;çevirilmiş sətrləri yaddaşa yazmaq
kon:  MOV result, DI
exit l:  RET
convert ENDP
;ədədi sətrə çevirən prosedur conv  proc
     SUB DI,DI
 MOV CX,6
;yoxlama: əgər ədəd mənfidirsə,onda 
; onu əlavə koddan düz koda çevirmək 
 OR AX,AX
 JNS buff
 MOV DI, 1
 DEC CX
 INC BX
 NEG AX
;buferi boşluq sətri ilə doldurmaq (bu kənar 
; simvolların yaranmasının qarşısını almaq üçün lazımdır)
buff:  MOV BYTE PTR [BX],’’
 INC BX
 LOOP buff
; buferin (sətrlərin )sonuna ’$’yazmaq
 MOV BYTE PTR [BX],’$’
 MOV SI,10
; ədədin sətrə çevirilməsi dövri
cont:  SUB DX,DX
  DIV SI
  ADD DX,’0’
  DEC BX
  MOV [BX],DL
  OR AX,AX
  JNZ cont
;əgər ədəd mənfidirsə, onda buferə “-”işarəsini daxil etmək
  CMP DI,1
   JNE K1
   DEC BX
   MOV BYTE PTR [BX],’-’
K1:    RET
Conv   ENDP
   END main 

İndi isə proqramın əsas məqamlarını izah edək. Proqramın özü main əsas prosedurundan və bu prosedur tərəfindən çağırılan strig_enter, convert, conv prosedur­lardan təşkil olunub.

strig_enter proseduru klaviaturadan (əgər müsbət rəqəmlər olarsa) 5–dən çox olmayan rəqəmləri daxil etməyə imkan verir. Əgər daxil edilən ədəd mənfidirsə, onda birinci daxil ediləcək simvol təbii ki, mənfi işarəsi olacaq. Rəqəmin daxil edilməsini enter düyməsini sıxmaqla başa çatdırmaq olar. Daxil edilən simvolların kodları string1 xanasında saxlanır. Str_len xanasında isə daxil edilən sətrin uzunluğu qeyd olunur.

Sətri ədədə çevirən convert prosedurunun işini izah etməzdən öncə qeyd edək ki, əgər klaviaturadan daxil edilən ədədirsə, onda onlar üzərində hesab əməliyyatları aparmazdan öncə onları ikilik ədədə çevirmək və, əksinə ədədi ekrana və ya printerə çıxarmazdan əvvəl onu ASCII koduna gətirmək lazımdır. Bilirik ki, onluq rəqəmlərin ASCII kodu 30h və 39h diapazonunda dəyişir. Başqa sözlə, onluq rəqəmlərin ikilik ekvivalentinin kiçik dörd biti onun ASCII kodunu təsvir edir. ASCII kodundan ikilik sistemə çevirilmə alqoritmi ümumi halda aşağıdakı kimidir:

1. ədədin böyük rəqəmini ikilik ədədə çevirmək üçün onun ASCII kodunun böyük dörd mərtəbəsini sıfırlaşdırıb, bu ikilik ədədi aralıq nəticə kimi saxlamaq;

2. növbəti rəqəmləri ikilik ədədə çevirmək üçün aralıq nəticəni 10 vurub, alınan hasilə rəqəmin qiymətini əlavə etmək.

Convert prosedurunu çağırmamışdan əvvəl CX registrinə str_len (sətrin uzunluğu) xanasının qiymətini, BX registrinə isə string1 xanasının qiymətini göndərmək lazımdır. Prosedurdan çıxdıqda DI registrindən result xanasına çevirmənin nəticəsi göndərilir.

Ədədi sətrə çevirən conv proseduruconvert çevirmə prosedurunun əksinə olan proseduru yerinə yetirir. Çeviriləcək ədəd AX registrində olur. Alınan sətr (ədəd ASCII kodunda) string xanasına göndərilir.

İndi isə ASCII kodunda yazılmış onluq ədədi ikilik ədədə çevirən prosedura aid bir neçə misala baxaq.

-bu prosedur verilənlər seqmentindəki ASCII simvollar sətrini əks kodda, onun 16- bitlik ikilik ekvivalentinə çevirir;

-sətrin başlanğıc ünvanı BX registrində yerləşdirilir və sətrin başlanğıc ünvanı bu registrindən götürülür:

-simvolların sayı CX registrində saxlanır;

- qayıtma zamanı 16 bitlik qiymət AX registrinə yazılır;

- onluq nöqtədən sonrakı rəqəmlər üçün ədədi sayğac kimi DX registri götürülür;

- birinci çevirilməmiş simvolun ünvanı DL registrində olur;

-əgər sətrdə simvolların sayı 6-dan çox olarsa və ya, ədəd, mümkün qiymətlər diapazondan (32767 böyük və ya –32768 –dan kiçik) kənara çıxarsa və ya sətrdə çevirilməyən simvol olarsa onda CF köçürmə bayrağının qiyməti 1 qəbul olunur. Əgər çevirmə səhvsiz başa çatarsa, CF=0 və DL registrinin məzmunu isə 0FFh olacaqdır;

BX və CX registrlərinin məzmunu dəyişməyəcək

ascii_bin PROC
	PUSH BX	 ; BX və CX məzmunu saxlamaq
	PUSH CX
	SUB AX,AX	 ; başlağıc qiymət: nəticə = 0,
	SUB DX,DX	 ; onluq nöqtədən sonrakı 
              ; rəqəmlərin sayı = 0
	MOV DI,0FFh  ; ‘artıq’ (pis) simvol yoxdur
	CMP CX,7	   ; kifayət qədər uzun sətr?
	JA NO_GOOD  ;bəli. CF tənzimləmək və
               ; dövrdən çıxmaq 
blanks: 
 CMP BYTE PTR [BX],' ' ; aparıcı probeli buraxmaq	
	JNE chk_neg
	INC BX
	LOOP blanks
chk_neg: CMP BYTE PTR [VX],'-' ; ədəd mənfidirmi?
	JNE chk_pos
	INC BX	        ; bəli.
	DEC CX	        ; sayğacı azaltmaq və 
	CALL conv_ab	  ; sətri çevirmək
	JC thru
	CMP AX,32768    ;ədəd kifayət qədər kiçikdirmi?
 JA no_good
	NEG AX  ;Yox.nəticənin işarəsinə baxmaq 
	JS good
chk_pos: CMP BYTE PTR [BX],'+' ;ədəd müsbətdirmi?
	JNE go_conv
	INC BX	;Bəli. BX=BX+1
	DEC CX	        ; sayğacı azaltmaq və
go_conv:	CALL conv_ab  ; sətri çevirmək
	JC thru
	CMP AX,32767	   ;ədəd böyükdürmü?
	JA no_good
good: CLC
	JNC thru
no_good:	
STC	          ;bəli. CF tənzimləmək
thru:	
POP CX   ;registrlərin məzmunu bərpa etmək	
POP BX
RET	   ; və prosedurdan çıxış
ascii_bin ENDP
; növbəti prosedur isə xüsusi çevirməni yerinə yetirir 
conv_ab PROC
   PUSH BP ;işçi registrlərin məzmunu saxlamaq 
   PUSH BX
	  PUSH SI
	 MOV BP,BX	  ; göstəricini BP yerləşdirmək
    SUB BX,BX      ; və BX sıfırlaşdırmaq 
chk_pt:  CMP DX,0   ; onluq nöqtə artıq tapılıbmı?
	 JNZ range	      ;Bəli. Sonrakı yoxlamanı burax
	 CMP BYTE PTR DS:[BP],'.' ;onluq nöqtədirmi?
	 JNE range
	 DEC CX	      ;Bəli. Sayğacı azalt və 
	 MOV DX,CX	; onu DX –də yerləşdir
	 JZ end_conv	; əgər CX=0, çıx
	 INC BP	     ; BP=BP+1
 range:CMP BYTE PTR DS:[BP],'0’ ;əgər simvol 
                             ; rəqəm deyilsə...
  JB non_dig       
	CMP BYTE PTR DS:[BP],'9'
	JBE digit
non_dig: MOV DI,BP ; onda onun ünvanını DI yerləşdir
	STC          ; köçürmə bayrağını tənzimlə və
	JC end_conv	   ; prosedurdan çıx
digit:	MOV SI,10	   ; simvol-rəqəm,
	PUSH DX
	MUL SI    ; onun üçün də AX- nu 10 vur,
	POP DX
	MOV BL,DS:[BP]  ; ASCII-kodunu çıxarmaq,
	AND BX,0Fh ; ancaq onun kiçik bitlərin saxlamaq
   ADD AX,BX    ; və xüsusi nəticə ilə tamamla 
  JC end_conv    ; əgər, çox böyükdürsə çıx
   INC BP        ; əgər, yox, göstəricini artır 
   LOOP chk_pt    ; və davam et
   CLC     ; əgər dövr başa çatıbsa, CF sıfırlaşdır
end_conv: POP SI   ; registrlərin qiymətini bərpa et
   POP BX
   POP BP
   RET	      ; ilə çağırılan prosedura qayıt
conv_ab ENDP

Növbəti prosedur da conv prosuduru kimi ikilik ədədi ASCII- kodlar sətrinə çevirir. Bu prosedurdan nəticəni ekrana və ya printerə çıxarmazdan əvvəl istifadə etmək olar. Prosedurla işləyərkən aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır:

- prosedur verilənlər seqmentində yerləşən 6 baytlıq işarə ilə birlikdə (işarə üstəgəl 5 rəqəm) ikilik ədədi ASCII- sətrinə çevirir.

-çeviriləcək ədəd AX registrindən, yaddaşda buferin başlanğıc ünvanı isə BX registrindən götürülür.

-qayıtma zamanı BX registrində çeviriləcək çıxış sətrinin ünvanı, CX registrində isə sətrlərin uzunluğu olur.

-başqa registrlər isə qiymətini saxlanır.

Bin_ascii PROC
PUSH DX ;istifadə olunan regitsrlərin məz.saxlamaq
PUSH SI
PUSH AX    ; ikilik qiyməti saxlamaq
MOV CX,6   ; buferi probellə doldurmaq
Fill_buff: MOV BYTE PTR [BX], ‘ ‘
INC BX
LOOP fill_buff
MOV BYTE PTR [BX], ‘$ ‘
MOV SI,10    ; 10 –a bölməyə hazırlıq
OR AX,AX    ; əgər qiymət mənfidirsə,
JNS clr_dvd
NEG AX     ; onun işarəsini dəyişdirmək
clr_dvd:SUB DX,DX ; bölünənin böyük yarısını 
                 ; sıfırlaşdırmaq
DIV SI        ; ( AX) –nunu 10 bölmək
ADD DX,’0’    ; qalığı ASCII- rəqəmə çevirmək
DEC BX
MOV [BX],DL ; bu simvolu sətrə daxil etmək
INC CX       ; çevirilmiş simvolları hesablamaq
OR AX,AX    ; bütün simvollara baxılıbmı?
JNZ clr_dvd    ;yox. Növbəti simvolu götürmək
POP AX       ;hə. Cari qiyməti götürmək 
OR AX,AX     ; o mənfidirmi?
JNS no_more
DEC BX      ; hə. İşarəni sətrə daxil et
     MOV BYTE PTR [BX], ‘-‘
INC CX        ; və simvollar sayğacını artır
no_more: POP SI
POP DX
RET
Bin_ascii  ENDP  


Bizi dəstəkləyənlər