Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Assembler proqramlaşdırma dili

Verilənlərin faylın sonuna yazılması

Verilənlərin faylın sonuna yazılması

Açılmış faylın sonuna yeni yazıları əlavə etmək üçün göstəricini faylın sonuna gətirmək lazımdır. Bu 21h kəsilməsinin 42h funksiyası ilə icra edilir. Bu funksiyadan həm ardıcıl, həm də birbaşa üsulda istifadə edilə bilər. Lakin ardıcıl üsul ilə təşkil olunan fayllar üçün funksiyanın icrası zamanı DX və CX registrlərinin məzmunu sıfır olmalıdır. AL registrinin məzmunu isə aşağıdakı kimi təyin edilir:

0 – göstərici faylın başlanğıcına gətirilir;

2 – göstərici faylın sonuna gətirilir.

BX registrində faylın nömrəsi olmalıdır.

42h funksiyası icra olunduqdan və fayl göstərici faylın sonuna gətirdikdən sonra faylın sonuna yazma prosesi yerinə yetirilir və beləliklə, artıq mövcud olan faylın sonuna verilənlər daxil olur. Funksiya müvəffəqiyyətlə icra olunduqda CF=0, əks halda CF=1 olur və AX registrinə səhvin kodu yazılır.

Misal:
VAL.TXT faylına ‘ VALEH.’ sözünü 5 dəfə ardıcıl olraq əlavə edən proqrama baxaq:
MASM
MODEL SMALL
.STACK 100h
.DATA
file  DB ‘VAL.TXT’, 0
pr   DB  ‘ VALEH.’
nom  DW 0
MES DB ‘SEHV’, 0AH, 0DH, ‘$’
.CODE
start:
	MOV AX,@DATA
	MOV DS,AX
;mövcud faylın yalnız yazmaq üçün açmaq 	
MOV AH, 3ch  ; faylın açılması funksiyası
LEA  DX, file   ; ASCIIZ- sətrlərinin ünvanı
MOV CX,0
MOV AL, 1    ; yalnız yazmaq üçün faylı açmaq 
INT  21H
JC  error       ; əgər səhvdirsə, keçid
MOV nom, AX  ; faylın nömrəsini saxlamaq 
; göstəricinin faylın sonuna gətirilməsi 
MOV BX, AX  ; faylın nömrəsini BX –nə yazmaq
MOV AL, 2   ; faylın sonuna keçmək
SUB DX, DX
SUB CX, CX
MOV AH, 42H  ; göstəricinin yerdəyişməsi funksiyası
INT  21H
; ‘ VALEH.’  sətrinin 5 dəfə fayla yazılması
MOV CX, 5
LEA DX, pr    ; buferin ünvanını DX –nə yükləmək
MOV BX, nom  ; faylın nömrəsini BX –nə yazmaq
sn: PUSH CX ; dövr sayğacının qiymətinin saxlanması
MOV CX, 7    ; yazılacaq simvolların sayı CX –də 
MOV AH, 40H  ; fayla yazmaq funksiyası
INT  21H
JC   error     ; əgər səhvdirsə, keçid
POP  CX     ; dövr sayğacının qiymətinin bərpası
LOOP sn
MOV BX, nom    ; faylın nömrəsini BX-nə yazmaq
MOV AH, 3EH    ; faylın bağlanması funksiyası
INT  21H
JMP  SHORT son
error: LEA DX, MES ; səhv haqqında məlumatın 
               ; ekrana çıxarılması
; ekrana çıxarma
MOV AH, 9
INT  21H
son: MOV AH, 4CH
INT 21H
END start


Bizi dəstəkləyənlər