Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<COLGROUP>

<COLGROUP>

  Internet Explorer üçün spesifik olan bu elementdən sütunları birlikdə qruplaşdırmaq üçün istifadə edirlər . O , aşağıdakı atributları qəbul edir :
   ALIGN="center | justify | left | right"
Bu atribut sütun qrupu boyunca mətnin harada yerləşəcəyini müəyyən edir . Susmaya görə ALIGN="center" qəbul edilir .

    VALIGN="baseline|bottom|middle|top"
Bu atribut mənin sütun qrupu boyu şaquli yerdəyişməsini təyin edir .

    SPAN=
ALIGN və VALIGN atributlarının işlənə biləcəyi sütunların sayını göstərir .


Bizi dəstəkləyənlər