Menu

Daxil olun Qeydiyyat

HTML Lib

<HTML>

<HTML>

Bu element sənədi özündə HTML elementləri saxlayan sənəd kimi səciyyələndirir. Sənədin bütün mətni bu elementin daxilində yerləşdirilməlidir . Sənəd aşaрэdakэ kimi konstruksiya edilməlidir :

<HTML>
Sədnəddin qalan hissədsi burada yerlədşdirilmədlidir . 
</HTML>

Qeyd:<HTML> elementi daxilində bütün sənədə aid olan Stil Cədvəllərini yerləşdirmək olar.


Bizi dəstəkləyənlər