Menu

Daxil olun Qeydiyyat

DƏRS HAQQINDA

İlk olaraq onu bildirmәk istәyirәm ki, kitab hәvәskar proqramçılar üçün nәzәrdә tutulub. Azәrbaycan dilindә Java proqramlaşdırma dili üzrә әdәbiyyatın olmaması vә ya mövcud kitabların yetәrincә mәnә aydın yazılmadığını nәzәrә alıb, digәr hәvәskarlarında belә çәtinliklәrlә üzlәşәcәyini düşünüb, proqramlaşdırmada әldә edәcәyim tәcrübәmi bu kitabda toplayıb sizinlә bölüşürәm. Yaradılmış proqramlaşdırma dillәrinin ingilis dilli olması bizi eyni zamanda ingilis dilini müәyyәn sәviyyәdә öyrәnmәyә mәcbur edir. İngilis dilindә zәif bilәn vә ya yeni başlayanlara kömәk olsun deyә, bәzi terminlәrin tәrcümәsini yanında yazıram. Professional proqramçı dostlarım tәcrübәlәrinә әsaslanaraq bildirirlәrki, proqramlaşdırmada yüksәk nәticә әldә etmәk üçün ingilis dili biliyinin olması vacibdir. Sәrbәst şәkildә çalışacağınız zamanlarda qarşınıza çıxan problemlәrә uyğun hәllәri tapmaqda nә bu kitab, nә dә başqası internet üzәrindәki material qәdәr sizi qane edә bilmәz. İnternetdә axtarışda daha dәqiq nәticә әldә etmәk üçün ingilis dilini bilmәk vacibdir. Proqramlaşdırmanı öyrәnmәk vaxt vә sәbr tәlәb edir. Sizә uğurlar arzulayıram!


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Mündəricat

Kitab kimlər üçün nəzərdə tutulub.

Kompüter sizi necə başa düşür və ona necə əmr verilir.

Biz kompüter proqramlarını necə yaza bilərik.

Proqramlaşdırma dilləri bir‐birindən nə ilə fərqlənir?

Java nə ilə fərqlənir?

OOP nin məntiqi və prinsipləri.

Obyektin təhlili

Sinifləndirmək “CLASS” nədir?

Encapsulasiya

Abstraction

İnheritance(irsilik)

Polymorphism(polimorfizm)

Association(əlaqə)

Aggregation(hissələrin birləşdirilməsi)

Composition(kompozisiya)

Java‐da yazmaq üçün lazım olan alətlər.

“Netbeans”‐lə tanışlıq.

“NetBeans”‐də səhvlərin aydınlaşdırılması

“JAVA”‐da dəyişənlər

+= operatoru

.toUpperCase və “.toLowerCase”

== vә “.equals()”

.length()

.Contains() və “.İndexof()”

Rәqәm dәyişәnlәri

Hesablamalar ilə bağlı praktiki məsələlər

Dəyişənləri qruplaşdırma

Dəyişənlərlə hesablama və görüntü

Mәntiq dәyişәnlәri vә mәntiq operatorları

Şərt əmrləri

Dövrün adlandırılması

Array

Çoxölçülü Array

Obyektin yaradılması

Built‐in Java Packages

İmport

Access control( girişin idarə olunması)

Method nədir?

Constructor

“Inheritance”‐ın yaradılması

“Super” və “This” açar sözləri

Static Variable və ya Class dəyişənlər

Casting

Swing GUI‐ Qrafiki Istifadəçi İnterfeysi

Swing‐in strukturu

Qrafiki təsvirdə ilk proqram “Salam Dünya”

SWING GUI Forms

Parseİnt və ValueOf

ComboBox və JOptionPane praktiki məsələ.

Stream

Scanner

Delimiter

Exception , Try , Nested Try, Catch, Finally

Create, Read və Write File

Throwable, Throws və Throw

MySQL database‐in qurulması

Məlumatı bazaya yazma və silmə proqramı


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİBizi dəstəkləyənlər