Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Mikrokontroller Texnikasi

MPLAB İDE-də MK-ə bağlanmış LED-lərin idarəsi üçün Assembler proqramının qurulması və icrası

MPLAB İDE-də MK-ə bağlanmış LED-lərin idarəsi üçün Assembler proqramının qurulması və icrası

Mikrokontrollerlərin arxitekturu və proqramlaşdırılma texnologiyasının öyrənilməsi prosesində aşağıdakı yoxlalma suallarından istifadə etmək olar:

MİCROCHİP PİC16F84 seryasından olan MK-lərin MPLAB İDE mühitində proqramlanma texnologiyasının öyrənilməsi prosesində sərbəst çalışma üçün aşağıdakı mövzularından istifadə etmək olar:

1) Ümumi halda MK-lərin daxili strukturundakı əsas bloklar hansılardır və onların təyinatı necədir ?

2) MK-nin daxili strukturu universal MP-dan nə ilə fərqlənir?

3) MK-nin daxili yaddaşı hansı hissələrdən ibarətdir və hansı sxemlərlə gerçəkləşdirilir ?

4) PİC16F84 MK-nin daxili strukturundakı bloklar hansılardır?

5) PİC16F84 MK-də TMR0 taymerinin qurulması üçün hansı registrdən istifadə edilir və onun bitlərində hansı məlumatlar saxlanılır ?

6) PİC16F84 MK-də kəsilmənin hansı tipləri və mənbələri vardır?

7) PİC16F84 MK-İNTCON registrində hansı bayraqlar qeyd edilə bilər və onlar nəyə işarə edir?

8) PİC16F84 MK-də xüsusi təyinatlı SPR registrləri harada yerləşir və onlara necə müraciət edilir ?

9) PİC16F84 MK-də WDT taymerinin təyinatı nədir və onun proqram gedişinə müdaxiləsini aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır?

10) PİC16F84 MK-nin STATUS registrində hansı məlumatlar saxlanılır?

11) PİC16Fxx MK-də neçə ədəd verilənlər bankından istifadə edilə bilər və onlara müraciət STATUS registrinin hansı bitləri ilə idarə edilir?

12) Fclk=4MHs,PSV=256,TMR0ilkin= 00H halında daxili əmrlər dörü impulslarını sayan TMR0 taymerin dolması (TO) müddətini hesablamalı.

13) Fclk=10MHs,PSV=32 halında xarici takt impulslarını sayan TMR0 taymerin sayma periodunu (TTMR0CLK) hesablamalı.

14) TMR0del=6ms, Fclk=1MHs və TMR0ilkin= 00H halında PSV qiymətini təxmini olaraq təyin etməli.

15) PİC16F84 MK işə buraxılandan 12ms sonra PORTB-ə bağlanmış LED-nin yandırılmasını idarə edən TMR0 taymerin qurulması alqoritminin blok-sxemini çəkməli.

16) PİCxxx seriyalı MK-nin MPLAB İDE –dəki İNCLUDE faylının funksiyası nədir və proqrama necə əlavə edilir ?

17) PİC proqramlarından kəsilməyə xidmət proqramına necə müraciət edilir?

18) Kəsilməyə xidmət proqramı PİC-nin hansı əmri ilə yekunlaşır?

19) PİC16F84-də PORTB(2) xəttinə bağlanmış LED-nin TMR0 taymerinin TO müddətində yanılı olmasını təmin edən əmrlər ardıcıllığını yaz. TMR0 taymeri daxili əmrlər dörü impulslarını sayır və PSV=64.

20) PİC16F84-də PORTB-ni çıxış ,PORTA-nı giriş edən əmrləri yaz.

21) PİC16F84-də PSV=256 ədədinin daxili əmrlər dövrü impulslarını sayan TMR0 taymerinə aid edilməsi əmrlərini yaz.

22) PİC16F84-də TMR0-dan TO kəsilmə siqnalını gözləyən əmrləri yaz.

23) PİC16F84-nin İNTCON registrindəki TOİF bayrağının qalxmasını gözləyən əmrləri yaz.

24) PİC16F84-də TMR0-dan TOİF kəsilmə bayrağını aşağı salan əmri yaz.

25) PİC16F84-də TMR0-dan TO və PORTB-dəki kod dəyişməsindən yaranan kəsilmələrə icazə verilməsi əmrlərini yaz.

26) PİC16F84-də verilənlər yaddaşının Bank0-a keçid əmrini yaz.

27) PİC16F84-də akkumulyatorun məzmununun PORTB-ə çıxaran əmri yaz.

28) PİC16F84-də WDT taymerinin sıfırlanması əmrini yaz.

29) PİC16F84-də A+B əməliyyatını yerinə yetirib cəmin akkumulyatorda saxlanması üçün əmrləri yaz.

30) PİC16F84-də B-C əməliyyatını yerinə yetirib nəticənin sıfır olmasını yoxlayan əmrlər ardıcıllığını yaz.

31) PİC16F84-də PSV=64 ədədinin WDT-ə aid edilməsi əmrlərini yaz.

32) .PORTB(0) xəttinə bağlanmış LED-nin yanıb-sönməsi əmrlərini yaz.

33) PİC16F84-nin TMR0 taymerindən TO kəsilmə bayrağının qalxmasını gözləyən və bu anda PORTB(2)-ə bağlanmış LED-i yandıran əmrlər ardıcıllığını yaz.

34) PİC16F84-də PORTA(2) -ə bağlanmış düymənin vəziyyətini yoxlayan əmri yaz.

35) MPLAB İDE sistemində modelləşdirilən MK-nin vəziyyəti necə izlənilir?

36) Assembler proqramının translyasiyası üçün MPLAB İDE-də hansı faylların yeri göstərilməlidir?

37) MPLAB İDE sistemində LAYİHƏ necə yaradılır?

1) TMR0 –nın Time out (TO) vəziyətini gözləyərək PORTB-ə bağlamış LED (0-7)-ləri növbə ilə yandırıb-söndürən Assembler proqramını MPLAB İDE paketində yazmalı və icra etməli.Bunun üçün Fclk =20MHs,PSV=32,TMR0ilkin =00H halında TMR0delay qiymətini hesablamalı və OPTİON registrinə yazılacaq ikilik kodu təyin etməli

2) “1F” kodunu EEPROM-nın “A0” ünvanı üzrə yazan və daha sonra yazılmış kodu EEPROM-dan oxuyaraq PORTB-ə çıxaran Assembler proqramını MPLAB İDE paketində yazmalı və icra etməli.

3) PORTB-ə bağlamış 8-seqmentli LED-də ardıcıl olaraq “C”,”D”,”E” simvollarını əks etdirən Assembler proqramını MPLAB İDE paketində yazmalı və icra etməli

4) TMR0-nın 7-ci bitinin “1”olmasını gözləyərək PORTB(1)-a bağlamış LED-i yandıran və TMR0-dan TO kəsilmə siqnalı gələndə onu söndürən Assembler proqramını MPLAB İDE paketində yazmalı və icra etməli.Fclk =4MHs,PSV=4,TMR0ilkin =10H halında TMR0delay qiymətini hesablamalı və OPTİON,İNTCON registrlərinə yazılacaq ikilik kodları təyin etməli

5) PORTB(3)-a bağlamış LED-nin TMR0-dan TO kəsilmə siqnalı gələnə qədər yanılı vəziyyətdə saxlayan Assembler proqramını MPLAB İDE paketində yazmalı və icra etməli. Fclk=8MHs,PSV=32,TMR0ilkin =00H halında Time out (TO)müddətini hesablamalı və OPTİON və İNTCON registrlərinə yazılacaq ikilik kodları təyin

6) TMR0 taymerindən istifadə etməklə PORTB-nin çıxışlarında xətti artan və sonradan xətti azalan kodları hasil edən Assembler proqramını MPLAB İDE paketində yazmalı və icra etməli. Fclk =16MHs,PSV=256, TMR0ilkin =00H halında TMR0delay qiymətini hesablamalı və OPTİON registrinə yazılacaq ikilik kodu təyin etməli etməli.

7) PORTB(0-7)-ə bağlamış LED(0-7)-nin növbə ilə yanıb-sönməsini təkrar edən Assembler proqramını MPLAB İDE paketində yazmalı və icra etməli.

8) PORTB(0-7)-ə bağlamış LED(0-7)-nin növbə ilə kiçik və yüksək tetradalarını yandırıb söndürən Assembler proqramını MPLAB İDE paketində yazmalı və icra etməli

9) TMR0 taymerindən istifadə etməklə PORTB-nin çıxışlarında xətti artan kodları hasil edən Assembler proqramını MPLAB İDE paketində yazmalı və icra etməli.

10) PORTA(1)-ə bağlanmış K düyməsinin basılmasından yaranan kəsilmə siqnalı gələn anda PORTB(0)-a bağlanmış LED-i yandıran Assembler proqramını MPLAB İDE paketində yazmalı və icra etməli.


Bizi dəstəkləyənlər