Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Mikrokontroller Texnikasi

PLIC-lərin konfiqurasiya edilməsi

PLIC-lərin konfiqurasiya edilməsi

Konfiqurasiya edici oyuqlar . Tətbiq edilən proqramlaşdırma texnologiyasından asılı olmayaraq PLIC-nin bütün giriş/çıxış blokları daxili əlaqələndirici (konfiqurasiya edici) oyuqlara malikdir.Fərz edək ki,hər bir proqramlanan məntiqi blok yalnız 4 girişli həqiqilik cədvəlindən,MUX və registrlərdən ibarətdir(şək.2.3).Blokun konfiqurasiya edilməsi dedikdə 4 girişli həqiqilik cədvəlindəki 16x1bit oyuqlarından hansı birinin seçilməsi,MUX-ə hansı ünvan kodunun verilməsi və triggerə (FF) hansı rejimdə istifadə ediləcəyi göstərilməlidir.Bütün bunlar KF tərəfindən müəyyən edilir. Əriyən birləşmələr əsasındakı PLİC-lərin konfiqurasiya edilməsi . Əriyən birləşmələr əsasındakı PLİC-lərdə konfiqurasiya oyuqları (KO) PLİC-lərin bütün səthi boyunca əsas istiqamətlərdə paylanır. Proqramlaşdırılması üçün PLİC xüsusi proqramatora yerləşdirilərək buraya idarəedici kompüterdən KF yüklənir.Bu KF əsasında proqramator böyük gərginlikli və cərəyanlı impulsları hasil edib PLİC-nin müəyyən çıxıntılarına verdikdən sonra uyğun koordinatda birləşmə yaranır,yəni əriyən birləşməni naqilə çevirir. PLİC mikrosxeminin (MS) giriş/çıxış pinlərinin 1 qrupu X,digəri isə Y oxu üzrə yerləşir(şək.2.4a). Əriyən birləşmənin koordinatları (x,y) isə, proqramator tərəfindən həmin koordinatlara impuls verilməklə bu nöqtədə birləşmə yaradılır.Bütün əriyən birləşmələr bu qayda ilə proqramlandıqdan sonra PLİC proqramatordan çıxarılaraq sistemdə istifadə üçün çap lövhəsi üzərinə yerləşdirilir.Əriyən birləşməli PLİC-qurğu yalnız 1 dəfə proqramlanır və yaradılmış konfiqurasiyanı dəyişmək mümkün deyildir. SRAM əsasındakı PLİC-lərin konfiqurasiya edilməsi.Bunlar qida gərginliyi verildiyi halda sistem daxilində konfiqurasiya edilir.SRAM-nin bütün KO-larını uzunluğu çox böyük olan vahid sürüşmə registri kimi təsvir etmək olar.Bu registrin əvvəli və sonu MS-nin xarici pinlərinə bağlıdır(şək.2.4b). PLİC-nin proqramlanması konfiqurasiya portu (KP) vasitəsilə ardıcıl istifadə edilən interfeysin Master/Slave (Aparıcı-Asılı) rejimlərində yerinə yetirilir. Konfiqurasiya verilənlərinin KV çıxış siqnalları bir neçə PLİC-nin kaskad rejimində işlədiyi halda istifadəsi üçündür. FlASH ,yaxud EEPROM əsasındakı PLİC-lərin konfiqurasiya edilməsi. Bu PLİC-lərin konfiqurasiya edilməsi SRAM-li PLİC-də olduğu kimidir,lakin qurğu qida şəbəkəsindən açıldıqdan sonra KF-nı saxlayır.FLASH əsasındakı PLİC-qurğu sistem daxilində,yəni sistemin çap lövhəsi üzərində İSP (İn System Programming-Sistem daxili proqramlanma) texnologiyası əsasında ,yaxud sistemdən kənarda proqramator vasitəsilə proqramlana bilər. Ümumi halda PLİC-də KO-larının sayı 25 milyon(mln)-a çatdırıla bilər.Hər bir KO statik trigger üzərində qurulursa,onda bu məqsədlə PLİC daxilində gerçəkləşdirilən tranzistorların sayı 25x8=200mln olur. Hər bir trigger 4 tranzistor üzərində qurulmuş “latch” sxemi ilə əvəz edilərsə,onda tranzistorların sayı 25x4=100mln olur.Lakin bu halda da uzunluğu 25mln bit olan sürüşdürücü registr yaratmaq mümkün olmadığından 1024 bitli olub “freym” adlanan registrdən istifadə edilir. KF-nın hər bir 1024 bitli hissəsi ardıcıl olaraq “freymə” yükləndikdən sonra xüsusi sxemlə avtomatik olaraq “trigger-freym” PLİC daxilindəki birinci “latch-freymə” paralel olaraq köçürülür.Sonra növbəti 1024bitli KF ardıcıl olaraq “trigger- freymə “yüklənir və sonra paralel olaraq 2-ci “latch-freymə” daxil edilir və s. KF-nın MS-dən oxunması zamanı bu proses əksinə yerinə yetirilir. 25MHs tezlikdə 25mln KO-nın ardıcıl rejimdə yüklənməsi 1 san-də başa çatdığından PLİC-nin bilavasitə iş prosesində yüklənməsi üçün bu ,böyük müddət hesab edilir. Konfiqurasiya portu(KP).İlk PLİC-lərə KF-nin yüklənməsi üçün KP-dən istifadə edilirdi,hazırda isə bununla yanaşı JTAG (Joint Test Automation Group-avtomatik yoxlama üçün birləşmə) interfeysi geniş tətbiq edilir. PLİC-lərdə KP-dən əlavə proqramlamanın başlanğıcı və sonunu bildirən ,yükləməni idarə edən pinlər də vardır . Proqramlamadan sonra həmin pinlər ümumi təyinatlı giriş/çıxış kimi istifadə edilə bilər. PLİC –nin Master rejimində ardıcıl yüklənməsi .Bu halda xarici yaddaş MS kimi PROM, EEPROM,FLASH istifadə edilir və bu MS-nin 1 ədəd verilənlər çıxışı PLİC-nin ardıcıl KV girişinə bağlanılır (şək.2.5). Xarici yaddaş MS-nin idarəsi üçün bir neçə idarəedici siqnal göndərilir.Məsələn,Reset siqnalı KV-ni oxumaqdan əvvəl ötürülür,sinxrosiqnal isə KV-nin bitlərinin zamana görə uzlaşması üçündür. Kaskadlı rejimdə yüklənməsi üçün PLİC-lərdən biri Master,qalanları isə Slave rejimində ilmaqla zəncirvari birləşdirilir (şək.2.6). PLİC –nin Master rejimində paralel yüklənməsi .Əvvəlki sxemdən fərqli olaraq bu halda KV baytlarla xarici yaddaş MS-nin çıxış pinlərindən PLİC-nin paralel konfiqurasiya KV(0-7) girişinə verilir. 8 ədəd KP–ları KV(0-7) girişini təşkil edir(şək.2.7a). Lakin çox halda paralel qəbul edilmiş bayt ardıcıl olaraq daxili konfiqurasiya registrinə yazılır.PLİC-nin daxilindəki 24 bitli sayğac 16MB-lıq yaddaşı ünvanlamağa imkan verir. Xarici yaddaş MS kimi FLASH istifadə edildiyi halda onun üçün ünvan kodunun verilməsinə və PLİC-nin daxilində bu məqsədlə sayğac istifadə edilməsinə ehtiyac yoxdur (şək.2.7b). JTAG interfeysi portu -İEEE1149.1 standartına uyğundur və müasir qurğuların əksəriyyəti,o cümlədən PLİC-lər bu portla təchiz edilir.JTAG portu ilk öncə layihələndirilən çap lövhəsini və onun üzərindəki ayrı-ayrı MS-ləri yoxlamaq üçün tətbiq edilmişdir.PLİC-nin proqramlanmasında JTAG portu vasitəsilə KV yüklənir.Bu halda PLİC-nin pinlərindən ikisi giriş/çıxış üçün,qalanları isə daxili JTAG registri ilə əlaqə üçün istifadə edilir (şək.2.8).


Bizi dəstəkləyənlər