Menu

Daxil olun Qeydiyyat

PHP

Operatorlar

Operatorlar

Riyazi operatorlar
+     toplama
-      çıxma
*      vurma
/      bölmə
%    qalıq (məsələn, 5 % 2=1)

Məntiq operatorları
&      və (AND)
|        və ya (OR)
^      (XOR)
~      inkar (NOT)
>>    soldakı ədədi özünün dəhə qədəri mənimsətməklə artırır.
<<    soldakı ədədi özünün dəhə qədəri mənimsətməklə azaldır.


Bizi dəstəkləyənlər