Menu

Daxil olun Qeydiyyat

PHP

Sadə hesab əməliyyatları

Sadə hesab əməliyyatları

Digər proqramlaşdırma dillərində olduğu kimi, burada da hesab əməlləri sadə məntiqlə yerinə yetirilir.
PHP bütün riyazi funksiyaları, mötərizələri, məntiqi funksiyaları, bir vahid artmağa, azalmağa və başqaları.

Məsələn:
$x++; - x dəyişəninin bir vahid artması;
$x=$y=4; - x və y dəyişənlərinin hər ikisi 4-ə bərabərdir;
$b=$a=5;
$c=$a++;

Burada c dəyişəni a dəyişəninə bərabər olur və bir vahid artır.
$x=2*($a++);

İndi ardıcıl 5 ədədin ekrana yazılması proqramına baxaq:


<?php

$i = 1;
echo $i;

$i++;
echo "".$i;

$i++;
echo "".$i;

$i++; 
echo "".$i;

$i++; 
echo "".$i;

?>


Bizi dəstəkləyənlər