Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Proqramlaşdırma

Ada dili

Ada diliAda proqramlaşdırma dilinin yaranma tarixi 1974-1980-ci illərə təsadüf edir. Belə ki, 1974-cü ildə ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyində belə qənəatə gəldilər ki, onların tələblərinə cavab verən, yəni hərbi sistemlərin idarə olunması üçün istifadə olunacaq proqramlaşdırma dili lazımdır.
1975-ci ildə ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyində bu dilə olan tələblərin siyahısı tutulduqdan sonra, elmi dairələrə yeni proqramlaşdırma dilinin yaradılması barədə göstəriş verildi. Yeni dilin yaradılması konkurs yoluyla keçirildi. Böyük təkliflər içərisindən dördü seçildi.
Son nəticədə isə, ən mükəmməl olanı, yəni tələblərə cavab verən dil seçildi. İngilis şairi Bayronun qızı və həmçinin, dünyada ilk proqramçı sayılan Avqust Adanın şərəfinə bu dilə "Ada" adı verildi.
1983-cü il, 17 fevral tarixini Ada proqramlaşdırma dilinin rəsmi ad günü hesab etmək olar. Məhz həmin tarixdə bu dil ANSI/MIL-STD-1815 A-1983 standartını qazanmışdır.
Ada dili yaradılarkən üç amil əsas götürülmüşdür. Proqramlaşdırmanın etibarlılığı, effektivliyi və insan fəaliyyəti kimi dəqiq olması. Bundan əlavə, onun yazılışının asan olmasından çox, oxunaqlı olması əsas götürülürdü.

Ada dilini modullaşdırılmış dil də saymaq olar. "Hello, world!" proqramı ilə buna misal göstərək:


with Ada.Text_IO; 
 
procedure Hello is
    use Ada.Text_IO;
begin
    Put_Line("Hello, world!");
end Hello;


Bizi dəstəkləyənlər