Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Proqramlaşdırma

Boolean

Boolean

Başqa tip verilənlərdən fərqli olaraq, Boolean tipli dəyişən yalnız iki qiymət ala bilər: True (doğru) və False (yalan).
Proqramlarda bu tipli dəyişənlərdən müəyyən qərar qəbul etmək lazım gəldikdə istifadə etmək olar.
Boolean tipli qiymətləri ekrana çıxarmaq olar, ancaq belə qiymətləri klaviaturadan daxil etmək olmaz. Bu tip dəyişənlər üzərində not (deyil), and (və), və or (və ya) əməllərini yerinə yetirmək olar.
 


Bizi dəstəkləyənlər