Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Proqramlaşdırma

İfadələr

İfadələr

Proqramların əksəriyyətində hesabi ifadələrsiz keçinmək mümkün deyil. İfadə operantlar üzərində yerinə yetirilən əməllər ardıcıllığıdır.
İfadələr operantların tipindən asılı olaraq, riyazi, məntiqi və simvol ifadələrinə ayrılırlar. Riyazi ifadələrin tərtib olunmasında bir sıra standart funksiyalardan da istifadə olunur.
Bu funksiyaların riyaziyyatdakı yazılışları ilə proqramlardakı yazılışları bir-birindən fərqlənir.
Məsələn, proqramlarda funksiyaların arqumentləri bir qayda olaraq, həmişə mötərizədə yazılır.

Riyaziyyatdakı yazılış Proqramdakı yazılış
/ x/ Abs(x)
Sinx Sin(x)
Cosx Cos(x)
Ex Exp(x)
Artanx Artan(x)
Lnx Ln(x)


Bizi dəstəkləyənlər