Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qısa Düymələr

Simvolların formatlaşdırma əmrləri

Simvolların formatlaşdırma əmrləri

Kombinasiya Hərəkətin izahı
Ctrl-aralıq
Ctrl-Shift-Z
Simvolların formatlaşdırılmasını yığışdırmaq 
Ctrl-D Şrift vermək
Ctrl-Shift-F Şriftin formatlaşması əmri
Ctrl-Shift-P Şriftin ölçülərini dəyişmək
Ctrl-I Şriftin maili yazılışı
Ctrl-B Şriftin yağlı yazılışı
Ctrl-U Şriftin qeyd edilərək yazılışı
Ctrl-Shift-W Yalnız sözlərin qeyd olunması
Ctrl-Shift-D İkiqat qeyd etmək
Ctrl-"=" Aşağı indeks
Ctrl-Shift-"=" Yuxarı indeks
Ctrl-Shift-A Sərlövhə/sətir
Shift-F3 Sərlövhə/sətir/cümlə şəklində
Ctrl-Shift-K Sözdəki hərflərin böyüdülməsi/kiçildilməsi
Ctrl-Shift-H Gizli/adi mətn
Ctrl-Shift-Q Şrifti simvola dəyişmək
Ctrl-Q Abzasın əlavə formatlaşdırılmasının ləğvi
Ctrl-Shift-N

Alt-Shift-Num

Abzasın adi stilə salınması
Ctrl-J Abzasın sağdan və soldan bərabərləşdirilməsi
Ctrl-E Abzasın mərkəzləşdirilməsi
Ctrl-L Abzasın soldan bərabərləşdirilməsi
Ctrl-R Abzasın sağdan bərabərləşdirilməsi
Ctrl-M Abzasın yerinin sağa doğru sürüşdürülməsi
Ctrl-Shift-M Abzasın yerinin sola doğru sürüşdürülməsi
Ctrl-T Abzasın çıxışını böyütmək
Ctrl-Shift-T Abzasın çıxışını kiçiltmək
Ctrl-0 (sıfır)  
Ctrl-Shift-L Sətri markerlə işarələmək
Ctrl-1 İnterval 1 sətir
Ctrl-2 İnterval 2 sətir
Ctrl-5 İnterval 1.5 sətir
Ctrl-Shift-S Stil pəncərəsinə keçid və ya format əmri


Bizi dəstəkləyənlər