Menu

Daxil olun Qeydiyyat

SQL Server

Bağlanmış altsuallar

Bağlanmış altsuallar

Siz alt sorğuları istifadə edərkən qurulmuş alt sorğuya xarici alt sorğudan müraciət edə bilərsiniz. Məs, 3 oktyabra olan sifarişçiləri necə tapmalı:

	SELECT *
	FROM Customers C
	WHERE '1999-10-03' IN (
		SELECT odate
		FROM Orders O
		WHERE O.cnum = C.cnum
	)

Nəticə:

	CNUM CNAME        CITY    RATING SNUM
	----- -------------------- ---------- ------- -----
	2001 ТОО Рога и копыта  Москва   100   1001
	2002 AО Бендер и К    Одесса   200   1003
	2003 Фирма ХХХ      Рязань   200   1002
	2007 ОАО "ООО"      ТОМСК   100   1004
	2008 ОАО "Валют-транзит" Караганда 300   1007

Bunlar hamsı necə işləyir?

Yuxarıda istifadə olunan C və O cədvəllərin təxəllüsləridir. Be lə ki sorğunun cnum sətirindəki qiymət dəyişir, və xarici sorğu hər bir daxili sorğunun nəricəsi üçün ayrıca realizə olunmalıdır. Onun üçün daxili realizə olunan xarici sorğu sətiri namizəd sətir adlanır.

Bağlı sorğu ilə realizə olunan sətirin realizə prosesi:

 1. Daxili sorğuda qeyd olunmuş sətiri cədvəldən seçmək. Bu cari namizəd sətir olacaq.
 2. Bu namizəd sətirin qiymətini hələlik buferə salmaq.
 3. Alt sualı realizə etmək. Yazıların seçilməsi üçün namizəd sətirdən istifadə etmək.
 4. III bölmədə realizə olunan daxili alt sorğuların nəticəsi əsasında xarici sorğunun nəticəsini hesablamalı. Namizəd sətirin seçdiyi təuin edilir.
 5. Digər sətirlər üçün əməliyyatı təkrar etməli.

Prinsipcə aşağıdakı kimi birləşmədən də istifadə etmək olar:

	SELECT C.*
	FROM Customers C, Orders O
	WHERE C.cnum = O.cnum AND
		O.odate = '1999.10.03'

Lakin, əgər eyni istifadəci iki və daha artıq sifariş edibsə onda onun adı bir neçə dəfə təkrar olunacaq. Bunu DISTINCT-dən istifadə etməklə dəf etmək olar, lakin bu effektli nəticə deyil. IN operatoru alt sorğu ilə olan variantda alt sorğu olə bir dəfə və təkrarən seçilən dəyişənlər arasında fərq qoymur. Ona görə də DISTINCT lazım deyil.

Tutaq ki biz heç olmasa bir sifarişçisi olan satıcıların ad və nömrələrini bilmək istəyirik:

	SELECT snum, sname
	FROM Salespeople S
	WHERE 1 < (
	  SELECT COUNT(*)
	  FROM Customers c
	  WHERE c.snum = s.snum
	)

Nəticə:

	snum sname
	----- -------
	1001 Иванов
	1002 Петров

Bağlı sualları özləri ilə müqayisə üçün də istifadə etmək olar. Məs, sifarişçilər üçün orta balın cəmindən yuxarı olan sifarişləri tapmaq olar.

	SELECT *
	FROM Orders O
	WHERE amt > (
	  SELECT AVG( amt )
	  FROM Orders O1
	  WHERE O1.cnum = O.cnum
	)

Nəticə:

	ONUM ODATE          AMT    CNUM SNUM
	----- ------------------------ ---------- ----- -----
	3009 1999-10-04 00:00:00.000 1713.2300 2002 1003
	3010 1999-10-06 00:00:00.000 1309.9500 2004 1002
	3011 1999-10-06 00:00:00.000 9891.8800 2006 1001

Təbii ki bizim balaca VB-də aksər sifarişçilərin yalnız bir sifarişləri var, əksər qiymətlər eyni vaxtda orta olmurlar və ona görə də seçilmirlər.

Bax bu da son. Sizi SQL-də alt suallara aid olan böyük kursu mənimsəməyiniz münasibəti ilə təbrik edirəm. Növbəti addım SQL-in bəzi xüsusi operatorlarının yazılışıdır. Onlar alt sorğuları IN kimi arqument edirlər, lakin IN-dən fərqli olaraq onlar yalnız alt suallarda istifadə oluna bilərlər. Bunlar EXISTS, ANY, ALL operatorlarıdırlar.


Bizi dəstəkləyənlər