Menu

Daxil olun Qeydiyyat

DƏRS HAQQINDA

Microsoft word -2000 hər şeydən əvvəl məktubların, daxili sənədləşmənin və hesabatların yaradılması üçün istifadə edilən mətn proqramıdır. Proqramın geniş imkanları avtomatik generasiya olunan sənədlərin, həmçinin broşura və kitabların yaradılmasına imkan verir.


DƏRSLİYİN ADDIMLARI

Giriş

Word 2000-in ekranı

Alətlər lövhələri

Sənədin yaradılması

Sənədin yadda saxlanılması

Dəyişikliklərin yadda saxlanılması və işin sonu

Sənədin açılması

Faylın açılması və verilənlərin daxil edilməsi üçün parol

Orfoqrafik və qrammatik səhvlərin düzəldilməsi

Avtomətnin yaradılması

Sənədə baxış rejimləri

Dəyişikliklərin təkzibi və təkrar edilməsi

Mətnin yerdəyişməsi və surətinin çıxarılması

Mətnin bir neçə fraqmentinin yerləşdirilməsi

Simvolların yerləşdirilməsi

Yerləşdirmək (Insert) menyusunun əlavə imkanları

Mətnin xarici görünüşünün dəyişdirilməsi

Şriftin və şriftin ölçüsünün dəyişdirilməsi

Formatlaşdırmanın əlavə imkanları

Formatın surətinin çıxarılması

Abzasların düzlənməsi

Abzasların formatlaşdırılması

Böyüdülmüş hərf

Sadalanmış və nişanlanmış siyahılar

Mətnin bir neçə sütunda formatlaşdırılması

Qrafiklərin yerləşdirilməsi

Rəsmlərin çəkilməsi

Cədvəllərin yaradılması

Cədvəllərin formatlaşdırılması

Cədvəllərin çəkilməsi

Sütunların eninin və sətirlərin hündürlüklərinin düzləndirilməsi

Cədvəldə sətirlərin hündürlüklərinin və sütunların eninin müəyyən edilməsi

Xanaların birləşdirilməsi və bölünməsi

Cədvəlin xanalarının doldurulması

Cədvəl daxilində mətnin istiqamətinin dəyişdirilməsi

Xanaların əlavə edilməsi və silinməsi

Sahələrin müəyyən edilməsi

Sənədə çapdan əvvəl baxış

Səhifələrin sadalanması

Sənədlərin çapı


DƏRSLİYİN MÜƏLLİFİBizi dəstəkləyənlər