Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Onlayn Dərsliklər

Biliklərinizi artırmaq üçün texniki sahədə 50-dən çox dərsliklər.

 • Visual Basic

  Visual Basic

  İlk vizual proqram dili Visual Basic idi. Bu proqramlaşdırma dilinin 1993-cü ildən yaradılmasına baxmayaraq, hal-hazırda da ən müasir proqramlaşdırma dillərindən biridir.

  Addımlar: 3
 • Assembler proqramlaşdırma dili

  Assembler proqramlaşdırma dili

  1952-ci ildə amerikalı qadın Qreys Hopper dünyada ilk mnemonik proqramlaşdırma dili olan Assembler dilini yaratdı. Onun adı "assemble" ingilis sözündən götürülmüşdür, "yığmaq", "quraşdırmaq" mənasını verir. O, özündə mnemonik komandalar sistemini (komandaların siyahısı), prosedurlar kitabxanasını və proqram mətnlərini maşın koduna çevirmək üçün xüsusi proqramı birləşdirirdi. MAşın kodunun alınmasının belə proseduru kompilyasiya, onu həyata keçirən proqram isə kompilyator adlanır. Bunları da Qreys M.Hopper düşünüb tapmışdır.

  Addımlar: 126
 • Assembler x86 Linux (64 bit)

  Assembler x86 Linux (64 bit)

  Prosessoru (CPU) kompüterin "ürəyi" və "beyni" hesab edə bilərik. Kompüterin yaddaşından və giriş/çıxış portlarından məlumatın oxunması, məlumatlar üzərində müxtəlif hesab, müqayisə, sürüşmə, məntiq və s. əməliyyatların aparılması, emal olunmuş məlumatların təkrar yaddaşa (portlara) yazılması, hər cür kəsilmələrin qəbul olunması və cavab verilməsi, habelə, fiziki yaddaşın müxtəlif məlumat və instruksiya sahələrinə edilən müraciətlərə nəzarətin təmin olunması və s. işlər məhz CPU tərəfindən həyata keçirilir.

  Addımlar: 12
 • C++

  C++

  C sintatksisinə tam uyğunluq göstərir. Eyni zamanda obyekt orientasiyalıdır və uzun illər bu sahədə üstünlük verilən dillərdən biri olmuşdur. Demək olar ki bütün platformlarda kompilyatorları mövcuddur. C kimi sürətli olduğu üçün real zamanlı proqramlaşdırma, oyun proqramlaşdırması v.s. də bu dilə üstünlük verilir.

  Addımlar: 14
 • C++

  C++

  Mürəkkəb bir dil hesab olduğuna görə yeni nəsil C dilllərinin Java və C# meydana çıxmasındakı səbəblərdən biridir. C++ - da "cout cin" kimi giriş və çıxış əməliyyatları var. Həmçinin for və while kimi dövr operatorları mövcuddur.

  Addımlar: 6
 • Proqramlaşdırma

  Proqramlaşdırma

  Hər hansı məsələni həll etmək üçün komputer dilində yazılmış kodlardır. Yəni biz məsələni həll etmək üçün komputerdə proqram yazırıq. Proqramlaşdırma dili:Proqramı yazmaq üçün isə bizə proqramlaşdırma dili lazımdır.

  Addımlar: 24
 • SQL injection

  SQL injection

  Sql açığı ilə mysqldəki məlumatları çəkmək,silmək editləmək və s. əməliyyatlar həyata keçirtmək olar. Sql açıqlarının yaranmasının səbəbləri mysqlə daxil olan və ya mysqldən çıxan məlumatların yoxlanmadan süzgəcdən keçirilmədən əmrləri həyata keçirildiyi üçün baş verir

  Addımlar: 3
 • Rfi açığı

  Rfi açığı

  Rfi çox sadə bir üsulla hədəf sayta shell keçirdə bilərik və bununla yanaşı yalnız açıq olan saytı deyil serverdəki bütün saytlara attack edə bilərsiz.

  Addımlar: 3
 • JAVA

  JAVA

  İlk olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, kitab professional proqramçılar üçün deyil həvəskarlar üçün nəzərdə tutulub. Çünki özüm professional proqramçı deyiləm.

  Addımlar: 67
 • JAVA 8

  JAVA 8

  İlk olaraq onu bildirmәk istәyirәm ki, kitab hәvәskar proqramçılar üçün nәzәrdә tutulub. Azәrbaycan dilindә Java proqramlaşdırma dili üzrә әdәbiyyatın olmaması vә ya mövcud kitabların yetәrincә mәnә aydın yazılmadığını nәzәrә alıb, digәr hәvәskarlarında belә çәtinliklәrlә üzlәşәcәyini düşünüb, proqramlaşdırmada әldә edәcәyim tәcrübәmi bu kitabda toplayıb sizinlә bölüşürәm. Yaradılmış proqramlaşdırma dillәrinin ingilis dilli olması bizi eyni zamanda ingilis dilini müәyyәn sәviyyәdә öyrәnmәyә mәcbur edir. İngilis dilindә zәif bilәn vә ya yeni başlayanlara kömәk olsun deyә, bәzi terminlәrin tәrcümәsini yanında yazıram. Professional proqramçı dostlarım tәcrübәlәrinә әsaslanaraq bildirirlәrki, proqramlaşdırmada yüksәk nәticә әldә etmәk üçün ingilis dili biliyinin olması vacibdir. Sәrbәst şәkildә çalışacağınız zamanlarda qarşınıza çıxan problemlәrә uyğun hәllәri tapmaqda nә bu kitab, nә dә başqası internet üzәrindәki material qәdәr sizi qane edә bilmәz. İnternetdә axtarışda daha dәqiq nәticә әldә etmәk üçün ingilis dilini bilmәk vacibdir. Proqramlaşdırmanı öyrәnmәk vaxt vә sәbr tәlәb edir. Sizә uğurlar arzulayıram!

  Addımlar: 84