#include #include #include /* yeni_tip adli struct tipi yaradiriq*/ struct yeni_tip{ char ad[20]; int x; }; int main(int argc, char *argv[]){ struct yeni_tip *dey; /* malloc yaddashda yer ayirir, bu yerde evvelceden bashqa melumatlar ola biler ve bu bize gozlenilmeyen problemler yarada biler. Ona gore malloc -la yaddashda yer ayiranda onun butun baytlarini memset -le 0-ra menumsetmek meslehetdir. */ dey = malloc(sizeof(struct yeni_tip)); memset(dey,0,sizeof(struct yeni_tip)); dey->x=50; strcpy(dey->ad,"Veli"); printf("%s,%d\n",dey->ad,dey->x); return 0; }